Zpracování osobních údajů

 1. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jste sdělil/a nebo jinak zpřístupnil/a společnosti FILIPES MEDIA s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 07650175, zapsané v obchodním rejstříku , C 304769 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), a to: a) Vašeho jména a příjmení,b) Vaší e-mailové adresy, c) Vašeho telefonního čísla, d) Identifikace každého zboží či služby, které jste si objednal/a u Společnosti a identifikace každého objednaného zboží či služby, které jste od Společnosti i reálně převzal/a (zboží) nebo Vám byla reálně poskytnuta (služba), i
 1. Zaškrtnutím políčka umístěného u odkazu na tento dokument, které se nachází na webových stránkách www.filiepesmedia.com, udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů podle čl. 1 písm. a) až i) tohoto dokumentu pro marketingové a reklamní účely Společnosti (zejména nabízení nového zboží a služeb a akčních nabídek prostřednictvím elektronických prostředků či newsletterů) s tím, že Společnost výslovně upozorňuje, že tento souhlas nejste povinen/povinna udělit a neudělení souhlasu nijak nebrání uzavření jakékoliv smlouvy se Společností. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 25 let od jeho udělení; tímto není nijak dotčeno Vaše právo odvolat souhlas se zpracováním podle čl. 3 tohto dokumentu.
 2. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k účelu podle čl. 2 tohoto dokumentu můžete kdykoliv odvolat učiněním jakéhokoliv jednání vůči Společnosti, z něhož bude odvolání souhlasu vyplývat, zejména zasláním žádosti na e-mailovou adresu adam.spiegl@filiepesmedia.cz nebo písemné žádosti na adresu Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
 3. Společnost uvádí, že Kromě účelu podle čl. 2 tohto dokumentu (pokud ve vztahu k němu bude udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů) je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, avšak pouze za níže vymezenými účely, a to v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Společnost a Vy jako subjekt osobních údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením uvedené smlouvy na Vaši žádost, a dále v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to v rozsahu, v němž je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů, zejména pokud jste dítě) spočívajících v určení, výkonu nebo obhajobě případných právních nároků Společnosti vůči Vaší osobě, které vznikly v souvislosti s uzavíráním nebo uzavřením výše uvedené smlouvy.
 4. V souvislosti s osobními údaji, které bude Společnost podle tohoto dokumentu zpracovávat, tímto berete jako subjekt údajů na vědomí následující informace: a) správcem údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat na adrese jejího sídla nebo telefonicky na tel.č. + 420 606 703 846 nebo e-mailem na adrese adam.spiegl@filipesmedia.cz; Společnost nemá v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádného zástupce ve smyslu čl. 27 GDPR, b) Společnost nemá v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádného pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 GDPR, c) Jak je již uvedeno výše, Společnost bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje pouze: – za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt osobních údajů a Společnost, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; osobní údaje se za tímto účelem zpracovávájí i bez Vašeho souhlasu, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, – pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů, zejména pokud jste dítě), a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, – za marketingovými a reklamními účely podle čl. 2 tohoto dokumentu; za těmito účely však bude Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že jste ke zpracování Vašich osobních údajů k těmto účelům udělil/a souhlas, právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem je Vámi udělený souhlas ve vztahu k tomuto účelu zpracování osobních údajů, d) Společnost prohlašuje, že oprávněnými zájmy ke zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jsou určení, výkon nebo obhajoba případných právních nároků Společnosti vůči Vaší osobě, které vznikly v souvislosti s uzavíráním nebo uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je Společnost a Vy jako subjekt osobních údajů, e) Společnost prohlašuje, že Vaše osobní údaje nebude předávat ani zpřístupňovat žádným příjemcům s výjimkou orgánů veřejné moci, kterým musí osobní údaje zpřístupnit na základě obecně závazného právního předpisu nebo za účelem uplatňování nároků ze smlouvy, jejíž jste jako subjekt údajů smluvní stranou a s výjimkou osob, kterým musí osobní údaje předat za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste jako subjekt osobních údajů (dopravci, poskytovatel poštovních služeb apod.) – v uvedených případech budou však předány pouze údaje, bez jejichž předání by splnění smluvních povinností nebylo objektivně možné, f) Společnost nepředá Vaše osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci, g) Vaše osobní údaje budou u Společnosti uloženy po dobu, kdy bude jejich zpracovávání a uložení schopné sloužit účelům uvedeným v čl. 5 písm. c) tohoto dokumentu; nejdéle však po dobu 25 let, h) Jako subjekt osobních údajů máte právo požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, kterými o Vás Společnost disponuje a které se Vás týkají; dále máte právo požadovat jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (podrobněji popsáno níže), i) Pokud jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za marketingovými a reklamními účely (blíže čl. 2 tohoto dokumentu), máte právo jej kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, j) V souvislosti s porušením Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, k) Poskytování údajů nezbytných k uzavření a plnění smlouvy a vymáhání právních nároků Společnosti ze smlouvy, jejíž smluvní stranou jste jako subjekt osobních údajů, je zákonným požadavkem Společnosti v případě, že máte zájem uzavřít se Společností smlouvu; pokud za tímto účelem nebudete chtít osobní údaje poskytnout, nemůže být s Vámi uzavřena smlouva; s poskytováním a zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem jejich zpracování pro marketingové a reklamní účely naopak nejste povinen souhlasit, a pokud souhlas neudělíte, nebude to pro Vás mít žádné následky (kromě toho, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány k marketingovým a reklamním účelům), l) Společnost uvádí, že v souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů k účelům uvedeným v tomto dokumentu (čl. 5 písm. c) nebude docházet k automatizovanému rozhodování, m) Pokud bude Společnost ohledně Vaší osoby zpracovávat osobní údaje podle čl. 1 tohoto dokumentu, které jste ji neposkytl/a, budou tyto osobní údaje získány pouze z veřejně dostupných zdrojů (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, registr plátců DPH apod.).
 5. Jako subjekt osobních údajů máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Společností zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a (všeobecně) máte právo znát i následující informace (které Vám Společnost ve vztahu k ní realizovanému zpracovávání Vašich osobních údajů již poskytla zejména v čl. 5 tohto dokumentu) : a) účely zpracování, b) kategorie dotčených osobních údajů, c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, e) existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů, h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů, i) pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte jako subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR, které se vztahují na předání.
 6. Společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaší žádost může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Právem získat kopii podle tohto odstavce nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 7. Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 8. Máte právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (blíže čl. 2 tohoto dokumentu – ve Vašem případě se jedná o údaje poskytnuty pro marketingové a reklamní účely) zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, c) vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (blíže čl. 14 tohoto dokumentu) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo pokud vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR (zpracování pro účely přímého marketingu; blíže čl. 14 tohoto dokumentu), d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje, f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. Pokud Společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna je podle tohoto odstavce vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávájí, že je jako subjekt údajú žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
 9. Ustanovení čl. 9 tohoto dokumentu se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým vy eventuálně byla Společnost pověřena, c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR, d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních naroků.
 10. Máte právo na to, aby Společnost omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití, c) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) Vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (blíže čl. 14 tohoto dokumentu), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bude zpracování omezeno podle tohoto odstavce, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Pokud jste dosáhli omezení zpracování podle tohoto odstavce, je Společnost povinna Vás předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 11. Společnost oznamuje jednotlivým příjemcům, jímž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 GDPR (viz výše), s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost Vás informuje o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.
 12. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (blíže čl. 2 tohoto dokumentu) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (blíže čl. 4 a čl. 5 písm. c) tohoto dokumentu), a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Společností druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen čl. 17 GDPR (blíže čl. 9 tohoto dokumentu). Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Společnost pověřena. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 13. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, máte, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
 14. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Společnost nepřijímá ve vztahu k Vaší osobě žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaním zpracování.
 15. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Vám Společnost toto porušení bez zbytečného odkladu. V oznámení určeném pro Vás podle předchozí věty se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR. Oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Společnost zavedla náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Společnost přijala následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro Vaše práva a svobody jako subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí; V takovém případě musíte být informován/a stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. Jestliže Vám Společnost porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámila, může dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů – po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinila, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v písm. a), b) nebo c).
 16. Prohlašujete, že pokud je Vám méně, než 16 let, požádal/a jste svého zákonného zástupce (nejčastěji se jedná rodiče) o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a potvrzujete, že zákonný zástupce se před udělením souhlasu seznámil s obsahem tohoto dokumentu.
 17. Zároveň prohlašujete, že osobní údaje, které jste Společnosti poskytl/a, jsou pravdivé a byly poskynuty svobodně.
 18. Zároveň berete na vědomí, že tento souhlas se netýká tzv. cookies v souvislosti s používáním webové stránky www.filipesmedia.cz, který můžete udělit samostatně po seznámení se se všemi podstatnými okolnostmi, které Vám Společnost ohledně cookies v souvislosti s užíváním uvedené webové stránky oznámí zvláštním způsobem.
 19. Společnost sděluje, že v souladu s čl. 12 odst. 1 GDPR Vám poskytne informace podle čl. 12 odst. 1 GDPR (které jsou obsaženy i v tomto dokumentu, avšak v písemné formě) i ústně, pokud si toto poskytnutí vyžádáte, a to za předpokladu, že jí před tímto poskytnutím prokážete Vaší identitu.

 

Máte zájem o naše služby?

Zavolejte nám nebo napište přes kontaktní formulář